• head.jpg
  • VNET.jpg
  • ค่ายลูกเสือ.jpg
  • ป้ายรับสมัคร.jpg

งานแผนและความร่วมมือ

 

ผู้รับผิดชอบ

  1.นางสาวมรกต  เจตนเสน   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

  2.นางสาวพันธ์ธิชา  พุทธา  ตำแหน่ง ครูผู้สอน

  3.นายสรายุทธ  โครตนาวัง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อไปนี้

                  1) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                  2) จัดทำแผนงานการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

                  3) ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

                  ๔) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจ ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

                  5) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

                  6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

                  7) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                  8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                  9) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับผิดชอบ

                  10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอกได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้ดำรงสืบไป โดยในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

     วิทยาลัยเทคโนโลลยีบางกอกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม    ลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2554

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก จัดกิจกรรมสัมนาให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ได้มาร่วมสัมนาพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความประทับใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างฝึกประสบการณ์ เพื่อจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในการดำเนินชีวิตตอไป 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก นำโดยท่าน สัมฤทธิ์ ก้อนเงิน      ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการและคณะครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว พร้อมทั้งนักเรียนรุ่นพี่ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพกับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนองสถานที่ เพื่อให้นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ทุกคน ทั้งภาควิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจ และนำความรู้ที่ได้จากการไปใช้พัฒนาตนเอง

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายธรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการวัยใส ใจบริสุทธิ์ ด้วยพุทธธรรม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าศิลางาม ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

ประธานผู้บริหาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

004569
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
20
258
3838
1059
1890
4569
Your IP: 54.234.0.2
2018-01-20 02:43