• head.jpg
  • VNET.jpg
  • ค่ายลูกเสือ.jpg
  • ป้ายรับสมัคร.jpg

 

ข้อมูลงบประมาณการเงิน

ข้อมูลบุคลากร

งานแผนและความร่วมมือ

งานแผนและความร่วมมือ

 

ผู้รับผิดชอบ

  1.นางสาวมรกต  เจตนเสน   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

  2.นางสาวพันธ์ธิชา  พุทธา  ตำแหน่ง ครูผู้สอน

  3.นายสรายุทธ  โครตนาวัง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อไปนี้

                  1) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                  2) จัดทำแผนงานการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

                  3) ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

                  ๔) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจ ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

                  5) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

                  6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

                  7) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                  8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                  9) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับผิดชอบ

                  10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กิจกรรมวันปีใหม่ 2561

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอกได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้ดำรงสืบไป โดยในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี2560

     วิทยาลัยเทคโนโลลยีบางกอกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม    ลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูกระแต ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2554

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานผู้บริหาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

004585
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
20
274
3838
1075
1890
4585
Your IP: 54.234.0.2
2018-01-20 02:49