• head.jpg
  • VNET.jpg
  • ค่ายลูกเสือ.jpg
  • ป้ายรับสมัคร.jpg

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก

ประวัติวิทยาลัย

       วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก (BANGKOK TECHNOLOGICAL COLLEGE)  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในลักษณะไปกลับ ตั้งอยู่เลขที่ 432 หมู่ที่ 13 ถนนหนองบัวแดง – ชัยภูมิตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 ความจุนักเรียนสูงสุดของวิทยาลัย จำนวน 2,205 คน

       ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนบางกอกเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ตามใบอนุญาตเลขที่ สพท.ชย.1-002/2553 และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ตามใบอนุญาตเลขที่ สพป.ชย.1-009/2554 โดยมี นายธนกร ภัทรานุพันธุ์  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ปัจจุบันมีนายสัมฤทธิ์  ก้อนเงิน เป็นผู้อำนวยการ

       มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขาบริหารธุรกิจ  ให้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านวิชาชีพ เป็นทั้ง คนเก่ง ดี และมีสุข สามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพและสง่างาม

       วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 57 ตารางวา โดยการจัดสรรงบประมาณจากผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

  1. ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ใช้เป็นอาคารอำนวยการ ห้องเรียนและห้องพิเศษอื่นๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีด ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องธุรการ ห้องสหกรณ์ ห้องผู้บริหารและห้องพัสดุครุภัณฑ์
  2. ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน เป็นอาคารชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลัง ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน/นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  3. ห้องน้ำ/สุขา จำนวน 18 ที่ โดยแยกเป็นห้องน้ำชาย 1 หลัง ห้องน้ำหญิง 1 หลัง

      วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอกเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกคือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม มีนักเรียนจำนวน 232  คน  สาขาอุตสาหกรรม มีนักเรียนจำนวน 200 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาจำนวน 41 คน

      ปีพ.ศ.  2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จำนวนเงิน  8,000,000  บาท

 

 ตราวิทยาลัย

   

 

รูปองค์ธนบดีสีทอง 

 

            ตราของวิทยาลัย รูปองค์ธนบดีสีทอง มีความหมายว่าสถาบันที่มุ่งผลิตนักเรียน-นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นผู้นำสังคมอย่างมีคุณภาพ

อักษรย่อ  ภาษาไทย ท.บก. ตัวอักษรสีเหลืองอยู่ในวงกลมที่ปัก

              ภาษาอังกฤษ  B-T-C ตัวอักษรสีเหลืองอยู่ในวงกลมที่ปัก

สีประจำวิทยาลัย  สีเขียว-สีเหลือง

            สีเขียว หมายถึง  ความลุ่มลึกของสติปัญญา ความเป็นอิสระทางวิชาการ ความมีวินัย

            สีเหลือง  หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย  ต้นแคป่า หรือต้นแคนา

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย  พระพุทธโสธร

สิ่งสักการะประจำวิทยาลัย  ศาลพระยากุดสลาด ศาลพระภูมิเจ้าที่

ประธานผู้บริหาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

004579
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
20
268
3838
1069
1890
4579
Your IP: 54.234.0.2
2018-01-20 02:47